A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: hooks/language_detect.php

Line Number: 14

กลุ่มตรวจสอบภายในกรมการแพทย์:Office Of Internal Audit

About Us

Office of Internal Audits, Department of Medical services, Ministry of Public Health

History of  Internal  Audits Department of Medical  servies

            งานตรวจสอบภายในภาคราชการ เริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 โดยระเบียบการเบิกจ่ายจากคลัง พ.ศ.2505 ได้กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการในหน่วยงาน 1 คน ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติที่ สร 0201/ว 78 ลงวันที่19 สิงหาคม พ.ศ. 2519 กำหนดให้ส่วนราชการมีข้าราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน

            พ.ศ.2531 – 2532 กระทรวงการคลังได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการส่งเสริมให้มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ ประกอบกับข้อกำหนด ในการรับจ่าย การเก็บรักษาและการนำส่งเงินของส่วนราชการ พ.ศ.2520 ยังไม่ครอบคลุม ถึงขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบที่แท้จริง ของการตรวจสอบ จึงได้ยกเลิกระเบียบดังกล่าว และนำมากำหนดเป็นระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2532 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับล่าสุด    พ.ศ. 2551

             พ.ศ.2522 กรมแพทย์ได้จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายในโดยมีนายบันลือ เฟื่องฟุ้ง เป็นหัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระยะแรกเพียง 3 ราย รับผิดชอบตรวจสอบหน่วยงาน ในสังกัดกรมการแพทย์จำนวน 16 หน่วยงาน สำนักงานตั้งอยู่ที่ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  วังเทวะเวสม์   

             พ.ศ.2531 – 2542  ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการ เป็นนายปราโมทย์  เรืองเดช

             พ.ศ.2533  สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ย้ายสถานที่ทำการจากวังเทวะเวสม์ มาอยู่ที่สถานบันทันตกรรม จังหวัดนนทบุรี และเมื่อกรมการแพทย์ได้ย้ายสถานที่ทำการจากวังเทวะเวสม์มาอยู่ที่ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตรวจสอบภายในจึงได้ย้ายมาชั้น 3 อาคาร 4 ตึกกรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2537

             พ.ศ.2542 นางจิตรา อิงคกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจสอบภายใน ในช่วงเวลานั้นสำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดให้เปลี่ยนชื่อ สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็น “กลุ่มตรวจสอบภายใน” และให้หัวหน้าหน่วยงานเป็น “หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน” ทั้งนี้เดิมสำนักงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับ รองอธิบดีกรมการแพทย์เปลี่ยนเป็นขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมการแพทย์ และต่อมา พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดกลุ่มตรวจสอบภายในไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของทุกส่วนราชการ โดยกรมการแพทย์ได้กำหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในกรมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมการแพทย์ไว้ในประกาศกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ข้อ 4 

             8 ตุลาคม 2561  นางลินนา งามโสภณ ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน ถึงปัจจุบัน

Philosophy

     "มุ่งงานตรวจสอบ เน้นกรอบจรรยาบรรณ"

Vision

     เป็นหน่วยงานให้บริการตรวจสอบ ประเมินผล และให้คำปรึกษาแนะนำที่สมคุณค่า เพื่อเพิ่มมูลค่าให้องค์กรอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับขององค์กรทั้งภายในและภายนอก

Mission

 1. ให้บริการตรวจสอบ วิเคราะห์และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 2. ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ เกี่ยวกับความสอดคล้องและการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ขององค์กร
 3. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร

Strategic Issues

     การพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน

Goals

 1. กรมการแพทย์เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน
 2. The audit team and executives have confidence in the internal audit
 3. ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจและเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของกลุ่มตรวจสอบภายใน
 4. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า
 5. กระบวนการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
 6. มีกระบวนการสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจอย่างเป็นระบบ
 7. หน่วยงานมีเทคโนโลยีในการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
 8. บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในมีศักยภาพ มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน

Shared Value

M: Mastery : เป็นนายตัวเอง

O: Originality : เร่งสร้างสิ่งใหม่

P: People centered : ใส่ใจประชาชน

H: Humility : ถ่อมตนอ่อนน้อม

D: Determination For The Nation : พร้อมนำระดับชาติ

M: Moving Together : สามารถไปด้วยกัน

S: Specialist : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

I: Integrity : ความซื่อสัตย์

Acceptance :การยอมรับ