Charter

  • Charter of Internal Audit 2017...

    07 ส.ค. 2560 อ่านต่อ...

    Charter of Internal Audit 2017 กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจของกรมการแพทย์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประส