โครงการพัฒนาความรู้แบบบูรณาการสู่การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1

25 มิ.ย. 2560

โครงการพัฒนาความรู้แบบบูรณาการสู่การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2560
ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 กรุงเทพมหานคร