โครงการพัฒนาความรู้แบบบูรณาการสู่การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2

25 มิ.ย. 2560

โครงการพัฒนาความรู้แบบบูรณาการสู่การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2560
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ คลองมหานาค กรุงเทพมหานคร