พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่เจ้าหน้าที่ดีเด่นของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

26 มิ.ย. 2560

กลุ่มตรวจสอบภายในจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่เจ้าหน้าที่ดีเด่นของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์