Charter of Internal Audit 2017

07 ส.ค. 2560

Charter of Internal Audit 2017

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจของกรมการแพทย์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และขอบเขตการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ โดยได้รับความเห็นชอบและได้รับการอนุมัติจากอธิบดีกรมการแพทย์

Document Link
Charter of Internal Audit 2017