กฎบัตรกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

07 ส.ค. 2560

กฎบัตรกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจของกรมการแพทย์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และขอบเขตการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ โดยได้รับความเห็นชอบและได้รับการอนุมัติจากอธิบดีกรมการแพทย์

รายชื่อเอกสาร ลิ้งค์
กฎบัตรกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560