โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง กลยุทธ์สร้างความโปร่งใสและภาพลักษณ์ใหม่ ยุค Thailand ๔.๐

07 ก.ย. 2560

โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง กลยุทธ์สร้างความโปร่งใสและภาพลักษณ์ใหม่ ยุค Thailand 4.0
โดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2560
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ คลองมหานาค กรุงเทพมหานคร