โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑

24 ต.ค. 2560

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ "ทำบุญทอดกฐินสามัคคี" ณ วัดโคกกอก ตำบลนาผือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ ๒๒ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาของหน่วยงาน พร้อมทั้งนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันควบคู่กับการปฏิบัติงาน