การวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ

30 ต.ค. 2560

หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.2/ว399 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง การวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ