ประกาศเจตจำนงสุจริต ในการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน