โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปี2561 ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการสอบภายใน กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561

05 ก.ค. 2561

     กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดทำโครงการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปี2561 ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการสอบภายใน กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ปรินซ์พาเลช กรุงเทพมหานคร  โดย ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน นางจิตราภัฏร์ อิงคกุล เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการ ตามตัวชี้วัดที่ 3.11.1 ระดับความสำเร็จของการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน และตัวชี้วัดที่ 3.11.2 ร้อยละของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบภายใน ของหน่วยงานในสังกัด กรมการแพทย์