xxx

09 พ.ย. 2561

แนวทางการการจัดทำบัญชีของกองทุนสวัสดิการกรมการแพทย์ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์จัดจัดส่งงบการเงินกองทุนสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561