พิธีลงนาม คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

26 พ.ย. 2561

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมพิธีลงนาม คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างอธิบดีกรมการแพทย์ และรองอธิบดีกรมการแพทย์ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร