ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 'กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)' กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์

25 ก.พ. 2562

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 'กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)' กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์

Document Link
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต