การประชุมสรุปผลการตรวจสอบ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน (ณ โรงพยาบาลสงฆ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

25 ก.พ. 2562

     ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจสอบภายใน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

     เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันอีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้รับตรวจได้ชี้แจงและ/หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการออกรายงานสรุปผลการตรวจสอบ