แผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี ด้านการส่งเสริมคุณธรรมการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

25 ก.พ. 2562

แผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี ด้านการส่งเสริมคุณธรรมการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

Document Link
แผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี ด้านการส่งเสริมคุณธรรมการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒