การประชุมสรุปผลการตรวจสอบ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน (ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

21 มี.ค. 2562

     ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจสอบภายใน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในวันที่ 26 มีนาคม 2562

     เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันอีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้รับตรวจได้ชี้แจงและ/หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการออกรายงานสรุปผลการตรวจสอบ