โครงการพัฒนางานตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

10 ก.ย. 2562

     กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้มีการจัดประชุม "โครงการพัฒนางานตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒" ณ. ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒