โครงการพัฒนาความรู้แบบบูรณาการสู่การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในและสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

10 ก.ย. 2562

     กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดโครงการ "โครงการพัฒนาความรู้แบบบูรณาการสู่การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในและสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒" ณ โรงแรม ปรินซ์พาเลช กรุงเทพมหานคร กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยทางกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เชิญ นายสมพล ลิมปมาลัยพร มาเป็นวิทยากร ในการบรรยาย ครั้งนี้