โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง

12 ก.ย. 2562

     กลุ่มตรวจสอบ ได้จัดอบรม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถะบุคลากรตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และการจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว ๕ ปี (๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง