รายงานผลการตรวจสอบ การตรวจประเมินการควบคุมภายในของกรมการแพทย์ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

25 มี.ค. 2563

รายงานผลการตรวจสอบ การตรวจประเมินการควบคุมภายในของกรมการแพทย์ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

Document Link
รายงานผลการตรวจสอบ การตรวจประเมินการควบคุมภายในของกรมการแพทย์ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒