คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์

28 พ.ค. 2563

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง การตรวจสอบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์