โครงการเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

25 ส.ค. 2559

โครงการเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2559
ณ โรงแรมแอททีบูทีค คลองวาฬ อ.คลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์